Instrukce autorům


Na workshopu budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia. Příspěvky budou publikovány ve sborníku workshopu, majícím ISBN (což mimo jiné znamená, že je povinně zaslán do SVK). Příspěvek může mít rozsah maximálně 6 stran B5. Příspěvek musí být napsán v LaTeXu (z důvodů kompatibility přiložte i vygenerované PDF nebo PostScript) nebo MS Wordu (RTF/DOC a exportované PDF) a musí dodržet definované styly, určené pro LaTeX a MS Word. Příspěvek nedodržující tyto styly nebo příspěvek, který obsahuje formální a obsahové chyby nemůže být publikován ve sborníku a tedy ani přijat na workshop. Mimo zaslání příspěvku bude proto požadován i písemný souhlas školitele s publikací příspěvku v zaslané podobě. Školitel by měl Váš příspěvek zkontrolovat zejména po formální a obsahové stránce a z hlediska dodržení rozsahu.

Struktura příspěvku:

Příspěvek musí být napsán pouze v anglickém jazyce. Příspěvky mohou být zasílány do stanoveného termínu pouze prostřednictvím systému na vkládání příspěvků, max. velikost souboru je 4MB.

Ze zaslaných příspěvků budou vybráni studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků. Tito studenti budou finančně odměněni. Výběr příspěvků provede komise jejíž složení navrhnou oborové rady.